Gemeenschap 
  van de heilige Wladimir


In de loop van 2003-'04 hebben de plannen om te komen tot een Twentse katholieke gemeenschap voor de Byzantijnse ritus, vaste vorm gekregen.

Het leidde tot de oprichting, in maart 2004, van de Instelling Gemeenschap van de  H. Wladimir’, gevestigd in Hengelo Overijssel, die in datzelfde jaar, op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, van Z.E. Adrianus kardinaal Simonis de bisschoppelijke erkenning  en de goedkeuring van de statuten verkreeg. De hoogeerwaarde heer A.W.J. Zegveld, deken van Twente, werd benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor de gemeenschap.  
Op 13 november '04 volgde de toetreding tot de overkoepelende, landelijke organisatie Pokrof
*)

Inmiddels is per juli 2009 de vicaris van Deventer, de hoogeerwaarde heer R.G.W. Cornelissen, aangewezen als bisschoppelijk gedelegeerde voor Wladimir.


De statuten bepalen ten aanzien van het doel van de instelling:  
1 Het in stand houden van een katholieke kerkgemeenschap van de Byzantijnse ritus, die regelmatig samenkomt voor de viering van de Goddelijke Liturgie en de officies en voor het ontvangen van de sacramenten.
2 Het respectvol omgaan met en het zuiver en getrouwvol bewaren van het liturgisch en geestelijk erfgoed van de Oosterse Kerken.
3. Het bevorderen van de verzoening tussen de christenen van Oost en West. 
4. De instelling streeft haar doelstellingen na onder eerbiediging van het gezag van de plaatselijke bisschop.

En aangaande de
middelen:

De instelling tracht haar doelstellingen onder meer te verwezenlijken door 
a. het vieren van de eredienst in een volgens de Byzantijnse rite ingerichte ruimte;
b. het lidmaatschap van en de samenwerking in de landelijke kerkelijke instelling Pokrof;
c. het onderhouden van goede betrekkingen met de rooms-katholieke parochies en dekenaten, alsmede met de Orthodoxe Kerken, in haar regio;
d. het bevorderen van alle voorkomende activiteiten dienstig aan de verwezenlijking van de doelstellingen. 

Allen die zich betrokken voelen en de diensten plegen bij te wonen, kunnen zich als lid van deze gemeenschap beschouwen.
Driemaandelijks wordt de Goddelijke Liturgie gevierd, op verschillende locaties
(zie Agenda).

Het Wladimir-KOOR stelt zich ten dienste van de Gemeenschap.

 

Secretariaat Gem. van de H. Wladimir:
Anthony van Leeuwenhoeklaan 22
7555 BJ Hengelo Ov.
Zie ook pagina Contact > Secretariaat


Bankrekeningnummer van de Gemeenschap van de H. Wladimir:

Rabo Centraal Twente NL04RABO 0 1109 50232 t.n.v. Wladimir.


*) www.pokrof.nl

________________________________


_________________________________________________________________________